Become proficient
in software testing

Join QualityArk Academy:
Your Path to Software Testing Excellence

Embark on a journey to become a skilled Software Tester through QualityArk Academy. Our unique mentoring program spans 3 to 6 months, immersing you in real-world projects andpractical learning. We’re committed to nurturing your potential and equipping you with the expertise demanded by the industry.

Guided by experienced professionals, you’ll delve into the intricacies of software testing, mastering both theory and practice. Our academy is designed to empower you with the knowledge and skills required for a successful career in Software Testing. As part of the program, you’ll work on projects, gaining hands-on experience and building your portfolio.

QualityArk Academy isn’t just about learning; it’s about applying your knowledge to real project and developing the confidence to excel in a dynamic industry. Join us to unlock your potential, refine your skills, and step confidently into the world of Software Testing. Your journey to excellence starts here.

The mentoring process is organised into clear modules, with periodic knowledge tests and additional homework assignments for participants. The entire mentoring programme lasts between three and six months, adapting to each trainee’s rate of progress.

Mentoring programme

 1. Testing theory
 2. Manual testing practice (DevTools, functional, usability, exploratory tests, responsiveness, web / mobile)
 3. Proper test scenario writing
 4. API testing (Postman, different types of APIs – what are the differences)
 5. SQL basics (the most necessary aspects of SQL queries)
 6. IRA (how to navigate the platform , how to create tasks / bug tickets etc)
 7. User Experience (what is it and what should we pay attention to during testing)
 8. Basics of Linux (the most important commands to move freely in the console)
 9. Git basics HTML / CSS / XPATH (introduction to localising web application selectors)
 10. Simulation of a real project
 11. Preparation for recruitment in Polish and English
 12. Preparation of a portfolio for the candidate
 13. Assistance in CV preparation
 14. optional – JMeter basics
 15. optional – Security basics
 16. optional – Java basics
 17. optional – Automation using Playwright

What you will gain from the QualityArk Academy?

At QualityArk Academy, we are committed to ensuring that you emerge as a proficient Software Tester, ready to tackle industry challenges head-on. By enrolling in our program, you can expect to:

 • Practical Experience: Immerse yourself in real-world projects, learning how to apply testing methodologies, tools, and techniques to solve actual software challenges.
 • Mentorship: Benefit from one-on-one guidance from experienced professionals who will share their insights, provide feedback, and help you navigate your learning journey.
 • Holistic Learning: Acquire a solid foundation in both manual and automated testing, Enhancing your adaptability and marketability in the evolving
  field of Software Testing.
 • Industry Insight: Gain a deep understanding of software development processes, quality assurance practices, and the critical role testers play in delivering high-quality products.
 • Portfolio Development: Build a portfolio showcasing your skills and the projects you’ve worked on during the program, giving you a competitive edge when seeking job opportunities.
 • Confidence: Step into the workforce with the confidence to handle testing challenges, collaborate effectively with development teams, and contribute to the success of software projects.

QualityArk Academy is your gateway to a rewarding career in Software Testing. Invest in your future today and reap the benefits of our comprehensive.

Hands-On
Learning

QualityArk Academy offers
students a unique opportunity to
engage in practical, project-based
learning. Gain firsthand
experience in real-world software
testing scenarios, honing your
skills through hands-on activities
that mirror industry demands.

Mentorship and
Guidance

Benefit from personalized
mentorship by industry experts
who will guide you through every
step of your learning journey.
Receive valuable feedback,
insights, and tailored support to
accelerate your growth as a
proficient Software Tester.

Industry-Ready
Skills

Acquire a comprehensive skill set
that goes beyond theoretical
knowledge. Our curriculum is
designed to equip you with the
tools, techniques, and best
practices necessary to excel in a
competitive job market, making
you job-ready upon completion.

Feedback from our students

Karol Kopyto


„Duża pomoc ze strony Krzysztofa w poznaniu dobrych praktyk testowania manualnego,
zgłaszania błędów według dobrych standardów. Nauka poprzez praktykę – wykonywanie
zadań, które są wzięte z życia realnej pracy testera. Poznajemy również narzędzia, które
ułatwiają testowanie. Celne uwagi odnośnie obszarów do poprawy, wyznaczanie kierunku
dalszego rozwoju. Zawsze szczera otwartość na rozmowę w przyjaznej atmosferze”

Damian Szczerba


„Jestem Damian, Krzysztofa poznałem, gdy nie miałem żadnego doświadczenia w IT oraz w testowaniu. Dzięki niemu mogłem wykazać się znajomością terminów oraz techniką testowania na rozmowie o pracę i zostałem przyjęty! Nauka z nim to zawsze odpowiednie materiały, przedstawione w dokładny, ale prosty sposób, co sprawia, że są one dużo łatwiejsze do zrozumienia.
To, co jednak jest kluczowe to to, że zawsze mogłem się do niego odezwać, co z typowego kursu przechodzi w mentoring, a jest ogromna różnica, gdy możesz z każdym problemem zgłosić się do osoby prowadzącej i otrzymać odpowiedź skrojoną pod Ciebie. Podobały mi się również to, w jaki Krzysztof sprawdzał stan mojej nauki w formie pytań o kluczowe rzeczy, ale w formie nieznanej ze szkoły, tylko lekkiej, wręcz z troską o to czy dobrze wszystko rozumiem.
Krzysztof jest ciepłą i pomocną osobą, a każdy, kto się będzie u niego uczył może być pewien, że dopóki będziesz chciał się nauczyć, to on będzie wspierał Cię do samego końca. Bardzo polecam!”

Joanna Frankowska


„Pod opieką Krzysztofa Adynowskiego, doświadczonego profesjonalisty,miałam szansę zdobyć cenne wskazówki dotyczące planowania,projektowania , przeprowadzania testów , monitorowania defektów Oraz tworzenia raportów. To doświadczenie wzbogaciło moje umiejętności i poszerzyło ekspertyzę w różnorodnych dziedzinach testowania. Co więcej,miałam przywilej uczestniczyć w projekcie dzięki czemu zyskałam praktyczną wiedzę i umiejętności w realnym środowisku projektowym. To wszystko dodatkowo podniosło moją motywację do kontynuowania rozwoju w obszarze który kocham.”

Become a member of the QA academy